Placeholder

รับจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

2.5 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 804 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

รับจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

รับจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์คิดค้นที่ไม่มีความซับซ้อน อาจคิดขึ้นโดยง่าย เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย แต่ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 6 ปี นับจากวันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถต่ออายุได้    2 ครั้ง ๆ ละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »