งานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน
งานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน1

งานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน

0ขายโดย

งานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน

งานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน

งานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน

งานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นจึงมักพบการปนเปื้อนของเชื้อราในผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ขั้นการเก็บเกี่ยวจนถึงการเก็บรักษาซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรมากมาย เชื้อราบางสายพันธุ์สามารถสร้างสารพิษ (Mycotoxins) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนและสัตว์ สารพิษจากเชื้อราที่สร้างขึ้นมีโอกาสตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและเข้าสู่วงจรอาหารทั้งของคนและสัตว์ สารพิษจากเชื้อราดังกล่าวไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนในกระบวนการผลิตอาหาร ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสารพิษเชื้อราจากการบริโภคอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม
สารพิษที่สร้างจากเชื้อราในวัตถุดิบการเกษตรที่สำคัญในอาหารในประเทศไทยที่สนใจศึกษาในครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ สารพิษอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) สร้างโดยเชื้อราแอสเพอจิลลัส (Aspergillus spp.) และสารพิษซีราลีโนน (Zearalenone) สร้างโดยเชื้อราฟิวซาเรียมหลายสายพันธุ์ (Fusarium spp.) เป็นที่ทราบกันว่าอะฟลาทอกซินเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับ และซีราลีโนนมีผลต่อระบบฮอร์โมนสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงซึ่งทำให้ผลผลิตของสัตว์ลดลง ซึ่งการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในอาหารคนและอาหารสัตว์ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยตรง การตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยง และช่วยลดอันตรายหรือการสูญเสียทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสารพิษจากเชื้อรา โดยโครงการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน “KU-AF2” และการปรับปรุงชุดตรวจสอบซีราลีโนนด้วยเทคนิค ELISA “KU-ZEA1”

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยKU-ZEA1ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบELISAและKU-AF2อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซิน
ชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารที่ผลิตจากโมโนโคลนอลแอนตีบอดีที่มีความจำเพาะสูงและผ่านการทดสอบความใช้ได้ในทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม
1. KU-ZEA1 เป็นชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบ ELISA
2. KU-AF2 เป็นอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับทำให้สารพิษอะฟลาทอกซินบริสุทธิ์และมีความเข้มข้นมากขึ้นภายในขั้นตอนเดียว ใช้สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินด้วยวิธีทางเคมี

1. มีความจำเพาะสูงต่อสารพิษซีราลีโนน ไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับ alfa-ZOL, beta-ZOL, AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, DON, FMB1, OTA และ T-2 toxin ช่วงการใช้งาน (Range) 40-1,000 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 30 นาที ปริมาณต่ำสุดของซีราลีโนนในตัวอย่างข้าวโพดที่ตรวจสอบได้ (LOD) เท่ากับ 7.98 ไมโครกรัม/กิโลกรัม อายุการใช้งานอย่างน้อย 9 เดือน ที่ 4 oC
2. ช่วยเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำของผลการวิเคราะห์ สามารถจับกับ AFB1 ได้มากที่สุด 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร มีความจำเพาะต่อ AFB1, AFB2, AFG1 และ AFG2 อายุการใช้งานอย่างน้อย 12 เดือน ที่ 4 oC

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
โทร
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »