งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น

0ขายโดย

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น

งานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น

  • องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างโครงสร้างจุลภาค (Microfabrication) ที่ระบบลำเลียงแสง 6a เพื่อพัฒนาตัวตรวจวัดความชื้นบนวัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น เช่น แผ่นพลาสติก polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN) และ polyimide (PI) รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างแพลตฟอร์มตัวตรวจวัด ให้ชุดตรวจวัดที่มีความสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายชนิดทางานร่วมกันผ่านอุปกรณ์ควบคุมเพียงชุดเดียว เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในการลดการนำเข้าอุปกรณ์ตรวจวัดจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบบนวัสดุยืดหยุ่น
อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นบนแผ่นพลาสติก (PET) ที่ทำงานในลักษณะตัวเก็บประจุระนาบด้วยอิเล็กโทรดแบบ interdigitated (planar interdigitated electrodes (IDEs) capacitors) เพื่อให้มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว และสามารถสร้างฟิล์มบางของวัสดุที่ใช้ในการตรวจจับความชื้น (humidity sensing layer) ได้ง่าย โดยผลิตจาก cellulose acetate butyrate (CAB) ที่สามารถตอบสนองต่อความชื้นได้ดี

• ทนต่อสภาพการใช้งานโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหารและยาได้ดี
• มีความเป็นไปได้ในผลิตในระดับผลิตภัณฑ์มวล (mass product) ด้วยเทคนิคการพิมพ์ (printed) และพอลิเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (polymer electronics)

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ ฝ่ายสถานีวิจัยและส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทร 044 217 040
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »