งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

งานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11634 เรื่อง อุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

อุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพาที่ประกอบไปด้วยระบบของไหลจุลภาคซึ่งมีหน้าที่บรรจุสารละลายที่ ต้องการตรวจสอบและมีคุณสมบัติยอมให้แสงผ่านได้ โดยมีหลักการทำงาน คือ แสงจากแหล่งกำเนดแสงส่อง ลงไปยังพื้นที่ตรวจสอบ และมีหัววัดการเปลี่ยนแปลงเข้ากับวงจรอิเล็คทรอนิค เพื่อส่งสัญญาณไปแสดงผล บนหน้าจอเป็นตัวเลขดิจิทอล ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการส่องผ่าน /ดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกับ สารละลายอ้างอิง

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา
เป็นเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงการส่องผ่านแสงในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แต่มีราคาถูก กะทัดรัด และใช้สารละลายที่ต้องการทดสอบปริมาณน้อย เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือตรวจวัดเบื้องต้นในภาคสนาม

มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แต่มีราคาถูก กะทัดรัด และใช้สารละลายที่ต้องการทดสอบปริมาณน้อย และสามาราถตรวจวัดผลได้อย่างต่อเนื่อง

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ ฝ่ายสถานีวิจัยและส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทร 044 217 040
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »