งานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
งานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต1

งานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

0ขายโดย

งานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11222 เรื่อง อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม และกรรมวิธีการผลิต

ที่มาของงานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันงานภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง อิฐทนไฟจึงเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่การผลิตจะใช้ปูนซีเมนต์ทนไฟและดินทนไฟเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยวัสดุทนแทนปูนซีเมนต์ได้อีกชนิดหนึ่งคือ วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer Materials) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับอิฐทนไฟทั่วไป ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือมีวัสดุท้องถิ่นหลายชนิดที่สามารถนำมาเป็นวัสดุตั้งต้นในกระบวนการผลิต และวัสดุที่เสียหายจากการผลิตนำมาใช้ประโยชน์จากเศษเซรามิคที่เหลือ เพื่อผลิตเป็นอิฐทนไฟตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกรรมวิธีการผลิตอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม ตามสัดส่วนผสม เพื่อผลิตเป็นอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.558-2528 ที่มีค่ากำลังอัด ค่ากำลังรับแรงดัน ค่าความหนาแน่น และมีค่าการดูดกลืนน้ำและค่าความพรุนที่เหมาะสม

• กรรมวิธีการผลิตอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม
• อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.558-2528
• รองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร (053) 921444 ต่อ 1120
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »