งานวิจัยระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

งานวิจัยระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

0ขายโดย

งานวิจัยระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

งานวิจัยระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

งานวิจัยระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

งานวิจัยระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันในปัจจุบันและถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาประเทศทุกด้าน ซึ่งอัตราความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (NTL) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า NetSense ที่สามารถบอกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

• อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าในหน่วย โวลต์ (V) แอมแปร์ (A) วัตต์ (W) โวลต์-แอมป์ (VA) และ โวลต์ แอมแปร์ รีแอคทีฟ (VAR) โดยอุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลเพื่อนำไปจัดเก็บบนเครื่องแม่ข่าย ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายที่ได้ออกแบบไว้
• มีโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลและแสดงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้น ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
• มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และส่งผ่านข้อมูลด้วยโปรโตคอล TCP/IP เพื่อเก็บข้อมูลเข้าสู่เครื่อง
แม่ข่ายและเก็บเข้าฐานข้อมูล โดยผู้ดูแล/ผู้ใช้สามารถทำการควบคุมระบบได้จากส่วนกลาง ทำให้มีข้อมูลในการคาดการณ์ และการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอาคารได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สำหรับวางแผนความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้า
• เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1616
อีเมล
[email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »