งานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3

งานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3

0ขายโดย

งานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3

งานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3

งานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3

งานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000357 เรื่อง สารผสมวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับป้องกันเชื้อราและฟื้นฟูสภาพแผลของเปลือกไม้ ยื่นคำขอวันที่ 19 มีนาคม 2558

ที่มาของงานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกอันดับหนึ่งของโลก มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 22 ล้านไร่ ก่อให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคการตลาด เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้ง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรไทยก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และเพิ่มผลผลิต ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพันธ์ยางให้เหมาะสม การจัดการสวนยาง การจัดการโรคและศัตรูยาง หนึ่งในปัญหาที่พบเป็นประจำของเกษตรกรสวนยาง คือ หน้ายางพาราตาย เป็นเชื้อรา ยางตายนึ่ง ทีมวิจัยจึงได้ค้นคว้าวิจัย แลพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยน้ำยาทาหน้ายางนาโนรับเบอร์ทรีแคร์สูตรฟอร์มูล่า3
น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า3 (NANO Rubber tree care-3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการป้องกันการเกิดเชื้อรา และรักษาเนื้อยางของต้นยางพารา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พัฒนาสูตรน้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ ให้อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรสามารถใช้ได้ง่าย

• ป้องกันเชื้อราที่เกิดกับต้นยางพารา และโรคยางตายนึ่ง
• เร่งให้เนื้อไม้งอกเร็ว และผิวหน้ายางใหม่เรียบสม่ำเสมอ
• รักษาเนื้อยาง แผลตื้นขึ้นเร็ว
• ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ คุณศศิน เชาวนกุล งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทร 0 2564 6700 ต่อ 1324
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »