งานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

งานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

0ขายโดย

งานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

งานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

งานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

งานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10414 เรื่อง แผ่นแถบสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 เชื้อได้พร้อมกันในคราวเดียว

ที่มาของงานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืชที่มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกและสามารถตรวจโรคหลายๆ ชนิดได้ในคราวเดียวกัน นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาระบาดวิทยาของโรคในแปลงปลูก เพื่อหาวิธีการจัดการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อใช้สำหรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู (Watermelon mosaic virus-2, WMV-2) และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac)
ได้พร้อมกันใน 1 แถบตรวจ (strip)

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบimmunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดในคราวเดียวกันชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”
ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อโพทีไวรัส เชื้อ WMV-2 และ เชื้อ Aac โดยจะไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกันเอง และไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ และมีความไวเพียงพอในการตรวจเชื้อในตัวอย่างพืชเป็นโรคที่เก็บจากแปลงปลูกมีความถูกต้องแม่นยำ ง่าย และสะดวกในการใช้งาน รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที แม้หน่วยงานที่ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือก็สามารถตรวจได้และราคาถูก

1. ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจเชื้อก่อโรคพืช 3 เชื้อ ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู (Watermelon mosaic virus-2, WMV-2) และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ได้พร้อมกันใน 1 แถบตรวจ (strip) โดยมีความจำเพาะเจาะจง ความไว และถูกต้องแม่นยำ
2. มีความสะดวกและง่ายในการใช้งาน โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที
3. สามารถพกพาไปทดสอบในแปลงปลูกได้

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.”
โทร 02 579 7435 ต่อ 3305-3309
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »