Browsing Archive กรกฎาคม, 2019
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ตามหลักกฏ หมายลิขสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์เสมอไป เช่นอาจจะเป็นผู้ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่ยังมิได้โฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ อยู่ในราชอาณาจักร ...

อ่านเพิ่มเติม
1
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีอยู่สองกรณีคือการได้มาโดยผลของกฎหมาย และการได้มา โดยทางนิติกรรม ...

อ่านเพิ่มเติม
1
การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชนการวิเคราะห์นี้ทําการคัดเลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อก เชน โดยอาศัยคําสําคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์ รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน กลุ่มการพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม
1
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ ดังเช่น บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด ร่วมกับ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังเช่น การรวมตัวกัน ของธนาคาร 14 แห่ง ซึ่งร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCTการยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ที่เป็นระบบอํานวยความสะดวกในการยื่นจะสิทธิบัตรในกลุ่ม ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมสนธิสัญญาความร่วมมือทางสิทธิบัตร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนการศึกษาลักษณะการยื่นจดเพื่อขอรับความคุ้มครองในการประดิษฐ์ของ แต่ละผู้ยื่นในเชิงการยื่นจดในแต่ละประเทศ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »