Browsing Archive ตุลาคม, 2018
การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบพร้อมชําระค่าธรรมเนียมคําขอใหมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด2. การมอบอํานาจ2.1 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม1. ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของแบบผังภูมิของวงจรรวมและการจัดเตรียมคำขอประกอบด้วย- กรอกข้อความในแบบพิมพ์แบบบผ.1, บผ.1(พ) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »